Adatkezelési Tájékoztató

Ügynökségünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az Ügyfeleitől kapott, vagy egyéb módon szerzett személyes adatokat a hatályos jogszabályok előírásait betartva, megfelelő adatbiztonság mellett kezelje. Ügyfeleinket, honlapunk látogatóit és minden érintettet a jelen adatkezelés tájékoztató közzétételével kívánjuk arról tájékoztatni, hogy hogyan használjuk fel személyes adataikat. A jelen adatkezelési tájékoztatóban kitérünk az adatkezelésünk elveire, az általunk biztosított adatbiztonsági alapokra és az érintettek adatkezelési jogaira. Leírtakon túl tájékoztatást adunk Ügynökségünk honlapjának használatával kapcsolatos adatkezelési információkról is. Kitérünk továbbá arra is, hogy hogyan kezeljük az ügyfélkapcsolati megkeresések során kapott adatokat, illetve az üzleti kapcsolattartók személyes adatait. Ha bárkinek a fényképét tároljuk adatbázisunkban, akkor az azzal kapcsolatos főbb adatkezelési információkat is ebben a tájékoztatóban tesszük közzé.

Alapvetően az egyes adatfelvételeknél a konkrét adatkezelésre vonatkozóan tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy milyen adatkört, milyen célból hogyan és mennyi ideig kezelünk. Ügyfeleinkkel az egyes szerződések megkötése során, illetve az eseti megrendelések létrejöttekor szabályozzuk a konkrét adatkezelési témaköröket, feladatokat és felelősségi kérdéseket. A jelen tájékoztatóban tehát csak és kizárólag egy általános tájékoztatást kívánunk az érintettek számára nyújtani.

Ügynökségünk belső szabályzatok megalkotásával és belső eljárásrend kialakításával biztosítja az adatvédelmi előírások hatékony érvényesítését.

Mindent megteszünk azért, hogy a rendelkezésünkre bocsátott, illetve általunk felhasznált személyes adatokat biztonságosan és bizalmasan kezeljük. Bármilyen kérdés, panasz vagy észrevétel esetén állunk szíves rendelkezésükre a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken.

 

I. rész: Adatkezelési fogalmak és az adatkezelő személye

1. Fogalmak

“Adatvédelmi Jogszabályok” alatt az összes adatvédelemmel, a magánélet védelmével és az információbiztonsággal kapcsolatos időről időre alkalmazandó jogszabályokat kell érteni, amely alatt különösen, de nem kizárólagosan az Általános Adatvédelmi Rendeletet (a továbbiakban: GDPR), azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, és minden nemzeti átültető, módosító vagy helyettesítő időröl-időre alkalmazandó jogszabályt, továbbá az információ önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt kell érteni;

“Személyes Adat” bármely olyan személyes adat, amelyet a vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályok ekként határoznak meg, így különösen a GDPR meghatározásában azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

“Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

“Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

„Adatkezelés” a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

• „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„Adatvagyon leltár”: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum.

 
2. Az adatkezelő személye

 Az Ön adatait adatkezelőként a

Reverb Productions Kft.
székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-709287
adószám: 12905517-2-41 kezeli.

Ha bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, bejelentése, problémája van, illetve ha gyakorolni kívánja a jelen tájékoztatóban lejjebb részletesen kifejtett tájékoztatási (hozzáférési), helyesbítési (kiegészítési), engedély visszavonási, törlési, kifogásolási, illetve az adatkezelés korlátozására vagy a hordozhatóságra vonatkozó jogait, kérjük ügyvezetőnket keresse az alábbi elérhetőségeken:

Reverb Productions Kft.
Balog Helga ügyvezető
1016 Budapest, Derék utca 2.
E-mail cím: adatvedelem@reverb.hu

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti az alkalmazandó jogot, értesítheti az illetékes felügyelő hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu,
telefonszám: +36-1-3911400
képviselő: elnök: dr. Péterfalvi Attila
weboldal: www.naih.hu

Egyebekben lehetősége van az illetékes (Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes) törvényszékhez is keresetet benyújtani.

 

II. rész: Adatkezelési elvek, adattárolás, adatbiztonság

1. Adatkezelési elvek

Ügynökségünk a birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, azaz az adatokat csak az érintettek hozzájárulásában megadott, vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt célokra, a jelen adatvédelmi tájékoztatóval összhangban, a mindenkori adatkezelési célhoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli, továbbá tárolja.

Amennyiben Ügynökségünk az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az általa kezelt adatokat, erről az érintettet előzetesen, írásban tájékoztatja, annak érdekében, hogy a szükséges hozzájárulást megszerezze, és egyben biztosítsa az érintettnek az eredeti céltól eltérő adatkezelés megtiltásának lehetőségét.

Ügynökségünk csak törvényesen szerez meg, kezel és tárol személyes adatokat.

Ügynökségünk gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról a mindenkori anyagi forrásaihoz mérten kialakított, technikai védelmi intézkedések alkalmazásával, annak érdekében, hogy minden tőle telhetőt megtegyen az általa kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, illetve általában a jogosulatlan adatkezelést, illetve felhasználás megakadályozása érdekében.

Ügynökségünk kizárólag időszerű és pontos adatokat kezel olyan időtartamban, amely a mindenkori adatkezelés céljához mérten szükséges.

Fentiekre tekintettel Ügynökségünk különösen az alábbi adatkezelési elveket alkalmazza:

jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” a személyes adatok kezelését az Ügynökség jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi;

„célhoz kötöttség” az Ügynökség személyes adat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból és a célokkal összeegyeztethető módon gyűjt, továbbá a személyes adatokat e célokkal összeegyeztethető módon kezeli;

„adattakarékosság” az Ügynökség az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi, erre való tekintettel nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

„pontosság” az Ügynökség adatkezelése pontos és naprakész. Az Ügynökség minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;

„korlátozott tárolhatóság” az Ügynökség a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre;

integritás és bizalmas jelleg” az Ügynökség megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet;

„elszámoltathatóság” az Ügynökség felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá azért, hogy igazolni tudja ezen megfelelést. Ennek értelmében az   Ügynökség gondoskodik a jelen tájékoztatóban és belső szabályzataiban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről.

 
2. Adattárolás

Az Ügynökség az általa kezelt adatokat papír és elektronikus formában tárolja. A papír alapú adatok tárolása iratszekrényben történik. Az elektronikus alapú adatok tárolása hozzáférési jelszóval és időkorlátos, jelszóval védett képernyőzáróval ellátott számítógépeken, adatfelhőben, szoftvereken és hardvereken történik.

A közös munka megvalósítása érdekében kialakításra kerülnek ún. munkacsoportok, amelyeket e-mailes egyeztetés alapján az Ügynökség rendszergazdája hoz létre. A csoportokhoz különböző jogosultságok rendelődnek, file betekintési, illetve szerkesztési jogokkal.

Az adatok tárolásának határideje különböző mértékű, igazodóan a mindenkori adatkezelési jogalapban foglalt határidőkhöz. Az adatok tárolására vonatkozóan konkrét adatokat az adatvagyon leltár tartalmazza.

 
3. Informatikai adatbiztonság

Az Ügynökség a GDPR rendelkezéseinek megfelelően garantálja az adatbiztonságot, így különösen a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Annak érdekében, hogy az Ügynökség az általa kezelt adatok biztonságát, bizalmas jellegét megőrizze, és megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazza:

•  A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumokat zárható szekrényben őrzi (így biztosítva azok bizalmas jellegét és épségét), amelyhez csak azok megismerésére jogosult rendelkezik hozzáféréssel;

Szoftverek esetén külön, egyedi jelszóvédelemmel ellátott felhasználói fiókokat (jogosultságokat) állít be annak érdekében, hogy mindenki csak annyi és olyan adathoz férhessen hozzá, amelyre jogosult;

Az adatokat, okiratokat a belső rendszerben és felhő alapú szolgáltatásokban a mindenkori technikai követelményeknek megfelelően tárolja tárolja.

 

 

III. rész A Ügynökség weboldalával kapcsolatos adatkezelés, ügyfélszolgálati, kapcsolatfelvételi adatkezelés

1. Cookie-k használata

1.1. Cookiek meghatározása, felhasználási céljaik

A Ügynökség weboldala (www.reverb.hu) a felhasználó élmény növelése és a weboldal látogatói igényeinek jobb kiszolgálása érdekében cookie-kat használhat. A cookiek segítségével az Ügynökség igyekszik weboldalának hatékonyságát növelni azáltal, hogy a weboldal látogatásait, illetve a rendszer használatát kielemzi.

A cookie (magyarul „süti”) egy kisméretű adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja, ezzel megkönnyítve a weboldal üzemeltetését és a weboldalt használó rendszerhasználatát. Amennyiben Ön a weboldalunkat látogatja, illetve a weboldalunk bizonyos szolgáltatásait igénybe veszi, az alábbi cookiek települhetnek számítógépére, okostelefonjára, táblagépére vagy más internetes elérést lehetővé tevő eszközére:

A cookie-k számos hasznos célra használhatók. Így különösen, de nem kizárólagosan:

A cookie-k megjegyezhetik bejelentkezési hitelesítő adatait, így nem kell azokat minden alkalommal megadnia a szolgáltatásba történő bejelentkezéshez;

A cookie-k lehetővé teszik Ügynökségünk és harmadik felek számára annak megállapítását, hogy szolgáltatásaink mely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkel láthatjuk, hogy a látogatók mely oldalakhoz és funkciókhoz férnek hozzá, és mennyi időt töltenek az egyes oldalakon. Az ilyen adatok tanulmányozásával könnyebben az igényekhez tudjuk igazítani a szolgáltatásokat;

A cookie-k segítségével Ügynökségünk és harmadik felek megállapíthatják, hogy adott felhasználó mely hirdetéseket látta, így nem mindig ugyanaz a hirdetés jelenik meg a szolgáltatáshoz történő hozzáférésekor;

A cookie-knak köszönhetően Ügynökségünk és harmadik felek releváns tartalmakat és hirdetéseket tudnak biztosítani az adott felhasználó számára, mivel a cookie-k adatokat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja szolgáltatásainkat, valamint egyéb webhelyeket és alkalmazásokat.

1.2. A Ügynökség weboldalán használt különböző cookiek

1.2.1. felugró ablak cookie

A felugró ablak cookie a weboldalon, akkor jelenik meg, ha Ön azt először nyitja meg. Ez a felugró ablak figyelmezteti Önt arra a tényre, hogy a weboldalunk a felhasználói élmény növelése érdekében cookie-kat használ.

1.2.3. Böngésző cookie

A tartósan elhelyezett böngésző cookie az Ön eszközének merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie alábbiakban meghatározott időtartamának lejártáig. A böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata. Be tudja továbbá állítani azt is, hogy cookie érkezésekor értesítés jelenjen meg. A böngészők nem egyformák, az adott program „Súgó” menüjében nézhet utána, hogy miként módosíthatók a cookie-beállítások. Az eszköz operációs rendszere további cookie-vezérlőkkel is rendelkezhet.

Minden egyes böngészőben (Explorer, Mozilla, Chrome, Safari stb.) illetve végfelhasználói készüléken (ha több gépet használ) külön-külön tudja a cookie-kat törölni, illetve letiltani.

A cookie beállításokról az alábbi oldalakon talál részletes leírást:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/hu/cookies/

1.2.4. Hirdetési cookie-k

Lehetővé teszik számunkra, hogy hirdetéseket juttassanak el Önhöz, illetve az ilyen kommunikációhoz adott külön beleegyezése esetén közvetlenül felvegyék Önnel a kapcsolatot az érdeklődési körének megfelelő témákban, például olyan eseményekre vonatkozó információk gyűjtésével, amelyeket Ön megtekintett a webhelyünkön. Használjuk a Google és esetlegesen más szolgáltatók remarketing eszközét. A Google remarketing működéséről ide kattintva találhat további információkat: http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html

Webhelyünkön harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmai is megjelenhetnek, és ily módon harmadik felek cookie-jai kerülhetnek a merevlemezére vagy a böngészőjébe. Az ilyen cookie-k mentését nem ellenőrizzük. További információkért tekintse meg az adott harmadik fél adatvédelmi irányelveit.

1.3. Egyéb helyi tároló

Ügynökségünk bizonyos harmadik felekkel együtt a szolgáltatásainkkal összefüggésben a helyi tárolási technológiák egyéb fajtáit is használhatja, például a Local Shared Objects (más néven „Flash cookie”) és a HTML5 helyi tárolót. Ezek a technológiák annyiban hasonlítanak a fent tárgyalt cookie-khoz, hogy az eszközre vannak mentve, és adatok tárolhatók bennük a felhasználó tevékenységéről és beállításairól. E technológiák azonban más részeit használhatják az eszköznek, mint a normál cookie-k, ezért nem feltétlenül szabályozhatók a szokásos böngészőeszközökkel és -beállításokkal. A Flash cookie-kban tárolt adatok letiltásával vagy törlésével kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

1.4. Milyen külső szolgáltatók cookie-ja települhet még az Ön eszközére – adatgyűjtők és vagy pixelek, beépülő modulok

Külső webanalitikai társaságokat (Google Inc. Facebook Inc.) veszünk igénybe annak érdekében, hogy a honlap látogatottságát mérjük és egyéb webanalitikai adatokat kapjunk, továbbá, hogy növeljük az Ecosim hirdetési tevékenységének hatékonyságát. Ezen társaságok az üzemeltetőtől függetlenül végzik tevékenységük a Google Analytics (https://www.google.hu/analytics/), a Google Adword (https://adwords.google.com/intl/hu_hu/home/) és a Facebook Pixel (https://www.facebook.com/business/help/651294705016616) szolgáltatások keretében.

A Google Inc. cookie-kat vagy hasonló technológiákat használ böngészője vagy eszköze azonosításához az adatok gyűjtésére és tárolására. Arról, hogy a Google Inc. milyen adatokat gyűjt és hogyan és meddig használja az adatait a Google Analytics és Google Adwords szolgáltatások során a Google Adatvédelmi irányelveiben olvashat: https://www.google.hu/intl/hu_hu/policies/privacy/?fg=1

A Facebook Inc. Facebook Pixel szolgáltatással kapcsolatos adatkezeléséről és cookie alkalmazásáról az alábbi weboldalon tájékozódhat: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ezen ún. harmadik feles sütik (third party cookie) ugyan a rendszer megtekintésekor, de nem az üzemeltető (al)domainjéről, hanem a Google vagy Facebook domainjéről tölti le a böngészőjét. A Google és a Facebook ezen cookie-k segítségével akár nyomon is tudják kísérni a webhasználatát, be tudják azonosítani egyéb weboldalakon is, sőt érdeklődési körön alapuló reklámot tehetnek az Ön számára elérhetővé más weboldalakon. Ezen külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k tiltása, törlése nem érinti a Ügynökség rendszerének használhatóságát.

Az online tartalomba, videóba és e-mailbe ágyazható adatgyűjtők és pixelek lehetővé tehetik az adott szerver számára bizonyos típusú adatok olvasását az eszközről, az egyes tartalmak, e-mail-üzenetek, illetve az adatgyűjtő vagy pixel megtekintése idejének és dátumának megállapítását, valamint az eszköz IP-címének megismerését. Ügynökségünk és bizonyos harmadik felek különféle célokra használnak adatgyűjtőket és pixeleket, ideértve a szolgáltatásaink használatának elemzését és (a cookie-kkal együtt) a felhasználó számára relevánsabb tartalom és hirdetések biztosítását.

A szolgáltatásainkhoz történő hozzáférésekor és azok használatakor – a szolgáltató harmadik felek által biztosított webhelyek kivételével – külön beleegyezését kérjük ahhoz, hogy cookie-kat (beleértve az egyéb helyi tárolási technológiákat, adatgyűjtőket, pixeleket és egyéb információkat) tároljunk az eszközein. Külön beleegyezését fogjuk kérni ahhoz, hogy hozzáférhessünk, illetve a fent említett harmadik felek hozzáférhessenek ezekhez a cookie-khoz (beleértve a helyi tárolási technológiákat, adatgyűjtőket, pixeleket és információkat). Ha nem fogadja el a cookie-kat, ez befolyásolhatja a webhelyünk, illetve szolgáltatásaink nyújtotta élményt. További információkkal a külön beleegyezés kérésekor szolgálunk.

Szolgáltatásaink közösségi hálózatok beépülő moduljait is használják (a továbbiakban: „Beépülő modulok”). Beépülő modult tartalmazó szolgáltatás használatakor eszközéről adatok továbbítására kerülhet sor közvetlenül a közösségi hálózat szolgáltatójához. A Beépülő modulok által gyűjtött adatokra nincs befolyásunk. Ha bejelentkezik egy közösségi hálózatba, közösségi hálózati fiókja tükrözheti szolgáltatásaink használatát. Ha műveleteket végez a Beépülő modulokkal, például a „Tetszik”, „Követés” vagy „Megosztás” pontra kattint, vagy hozzászólást ír, az adatok automatikusan megjelenhetnek a közösségi hálózati profilján. A Beépülő modulok még abban az esetben is továbbíthatják IP-címét a közösségi hálózatok szolgáltatói számára, ha nem jelentkezik be közösségi hálózati fiókjába. Kérjük, ezt vegye figyelembe szolgáltatásaink használatakor.

Az alábbiakban információkat találhat a szolgáltatásainkban használt Beépülő modulok közösségi hálózati szolgáltatóiról (a továbbiakban: „Szolgáltatók”):

A szolgáltatásokban használt beépülő modulok Szolgáltatói

Amennyiben az alábbi közösségi hálózatok közül egynek vagy többnek a tagjaként nem szeretné, hogy a Szolgáltató összekapcsolja a már általa tárolt tagsági adatait a szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adataival, akkor a szolgáltatások használata előtt jelentkezzen ki a közösségi hálózatból.

Facebook, Instagram, Messenger

Adatkezelő: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (a továbbiakban: „Facebook”). További információkat a Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a https://www.facebook.com/privacy/explanation címen találhat.

Google+

Adatkezelő: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”). További információkat a Google adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a https://www.google.hu/intl/hu_hu/policies/privacy/  címen találhat.

LinkedIn

Adatkezelő: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland (a továbbiakban: „LinkedIn”). További információkat a LinkedIn adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv címen találhat.

Twitter

Adatkezelő: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (a továbbiakban: „Twitter”). További információkat a Twitter adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a https://twitter.com/privacy

 
2. Szervernaplózás

Ügynökségünk 30 napig őrzi a webanalitikát, az alábbi célokból:

  • külsö behatolásokat szűrése
  • hibakeresések
  • visszaéléseket megakadályozása

Fenti célok érdekében Ügynökségünk a weboldal működését folyamatosan naplózza és … napot követően töröljük a következő adatokat:

  • IP cím,
  • dátum,
  • időpont,
  • böngésző,
  • operációs rendszer adatai,
  • mely aloldalakat kereste fel,
  • honnan érkezett az oldalra.
 
3. Ügyfélszolgálti adatkezlés

Az alábbi e-mail címre beérkező: office@reverb.hu továbbá az alábbi telefonszámon felvett ügyfélszolgálati megkeresések: 06 1 785 6576 során begyűjtött személyes adatokat azok a munkavállalók kezelik megfelelő hozzáférési jogosultságokkal, akiknek a munkakörét érinti az ügyfélszolgálati megkeresés. Az így felhasznált személyes adatokat elévülési időn belül, azaz 5 évig őrizzük.

 
4. Céges kapcsolattartói adatkezelés

Céges kapcsolattartói adatok kezelése körében azoknak a személyeknek kezeljük azon személyes adatait, amelyek vagy nyilvánosak (pl.weboldalon), vagy amelyekhez az ügyfeleinktől jutunk hozzá (pl.névjegykártyán, szerződésben).

A céges kapcsolattartói adatkezelés keretein belül a jelen tájékoztató alapján biztosítjuk az érintetti jogokat.

 
5. Hírlevél, direktmarketing

A jelen adatvédelmi tájékoztató kiadásakor nincs hírlevél szolgáltatásunk. A hírlevél szolgáltatás beindításával egyidejűleg közzétesszük hírlevél, illetve direktmarketing tájékoztatónkat.

Ezen szolgáltatások keretében kizárólag az érintettek hozzájárulásán alapuló adatkezelést valósítunk meg, biztosítva az érintetteknek a hozzájárulás bármikori és egyszerű visszavonását, továbbá az érintetti jogok jelen tájékoztató szerinti gyakorlását.

 

IV. rész Az érintett jogai és azok érvényesítése, ügyintézési határidő

1. Érintett jogai

Az Ügynökség a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbi jogokat biztosítja az érintettek számára:

1.1. Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az Ügynökség tájékoztatási kötelezettségének tömör, világos, érthető és könnyen hozzáférhető formában, közérthető fogalmazással tesz eleget.

Az információkat tájékoztatási kötelezettségének elsősorban írásban – ideértve az elektronikus utat is – tesz eleget.

1.1.1. Tájékoztatás az érintett kérésére

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az Ügynökség indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Ügynökség a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. A postán elküldött megkereéséekre az Ügynökség postai úton válaszol.

A tájékoztatást és intézkedést az Ügynökség díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy az Ügynökség, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Ügynökséget terheli.

1.1.2. Kötelező tájékoztatás

Amennyiben az Ügynökség az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide értve különösen az ügyfeleket), úgy az Ügynökség mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

a) az Ügynökség képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

c) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a vállalkozás vagy harmadik fél jogos érdekei;

d) adott esetben a személyes adatok címzettjei;

e) adott esetben annak ténye, hogy a vállalkozás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A személyes adatok első megszerzésének időpontjában az Ügynökség a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáró;l

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Ügynökségtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Ha az Ügynökség a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és a fent említett minden releváns kiegészítő információról.

Az Ügynökség a kötelező tájékoztatásnak a jelen adatkezelési tájékoztató honlapján történő közzétételével tesz eleget.

1.2. Hozzáférés joga

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy az Ügynökségtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Ügynökség közölte vagy közölni fogja;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Ügynökségtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Ügynökség az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért az Ügynökség az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

1.3. Helyesbítéshez (kiegészítéshez) való jog

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az Ügynökség, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

1.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

Az Ügynökség indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelési jogalapok esetében;

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e) a személyes adatokat az Ügynökségre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett törlési kérelmének az Ügynökség nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Ügynökségre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

Amennyiben az Ügynökséghez törlési kérelem érkezik, az Ügynökség első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében az Ügynökség elkérheti az érintett és az Ügynökség között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára az Ügynökség által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (az Ügynökség azonban nem kérhet azonosításként olyan  plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).Amennyiben az Ügynökségnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

Az Ügynökség a törlésről jegyzkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az Ügynökség képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:

a) az érintett nevét

b) a törölt személyes adattípust

c) a törlés időpontját.

Az Ügynökség tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Amennyiben hozzájáruláson alapul az adatkezelés az érintett jogosult hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait – egyéb jogalap hiányában – az Ügynökség törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

1.5. Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az Ügynökség az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Ügynökség ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Ügynökségnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Ügynökség jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Ügynökség tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

1.6. Tiltakozás

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.

Az Ügynökség az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

1.7. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Ügynökség biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa az Ügynökség számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 
2. Panasz, közös eljárási szabályok

2.1. Panasz

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panaszát legkésőbb 30 napon belül az Ügynökség kivizsgálja. Kérjük, hogy panaszát az alábbi elérhetőségre küldje meg postai úton, vagy e-mailen:

Reverb Productions Kft.

1024 Budapest, Lövőház u 31.

Balog Helga ügyvezető részére.

Egyebekben lehetősége van az illetékes (Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes) törvényszékhez is keresetet benyújtani, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken:

postai cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu,

teefonszám: +36-1-3911400

képviselő: elnök: dr. Péterfalvi Attila

weboldal: www.naih.hu

2.2. Közös eljárási szabályok

Kérjük, hogy megkeresésében a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét adja meg. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, az Ügynökség jogosult további azonosító adatokat bekérni.

A kérelmét igyekszünk a lehető leghamarabb érdemben elintézni. Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet szükség esetén az Ügynökség jogosult további 60 nappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küld Önnek, mint kérelmezőnek, illetve panaszosnak, legkésőbb a megkereésétől számított 30 napon belül.

Az Ügynökség írásban válaszol a megkeresésekre, abban az formában, ahogy érkezett, azaz postai megkeresésre postai úton, e-mailes megkeresésre e-mail formájában, kivéve, ha a megkereső megkeresésében kifejezetten másképp rendelkezik.

Kérjük, hogy lehetőség szerint írásban keresse meg Ügynökségünket. A szóbeli tájékoztatás jogát kérjük csak akkor gyakorolja, ha más módon nem tud minket megkeresni, tekintettel arra, hogy az írásbeliség bizonythatósága mind az Ön, mint az Ügynökség érdekeit védi.

A megalapozott kérelmeket az Ügynökség díjmentesen teljesíti. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, az Ügynökség jogosult ésszerű összegű díjat felszámítani, vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

 

V. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása, adatvédelmi incidensek

1. Adatkezelés tevékenységek nyilvántartása

Az Ügynökség az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.

Az Ügynökség a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

a) érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra az Ügynökség által adott válaszok nyilvántartása;

b) hatósági megkeresések és az arra az Ügynökség által adott válaszok nyilvántartása;

d) adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása;

e) ügyfelek nyilvántartása;

f) marketing célú megkeresések nyilvántartása;

g) munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének nyilvántartása;

h) munkaerő-felvétel nyilvántartása;

i) adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

Az Ügynökség a felelősségébe tartozóan végzett, a fenteikben meghatározott adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:

a) az Ügynökség neve és elérhetősége, valamint képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;

b) az adatkezelés céljai;

c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják

e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk;

f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

g) ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

Az Ügynökség elsősorban adatfeldolgozóként végez tevékenységet, ügyfelei minősülnek adatkezelőnek. Leírtakra tekintettel az Ügynökség adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az általa az ügyfél, mint adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek valamennyi kategóriájáról. Ez a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók és azok képviselőinek neve és elérhetőségei;

b) az Ügyfél, mint adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;

c) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása.

A nyilvántartásokat az Ügynökség írásban vezeti, papír alapon vagy elektronikus formátumban.

 
2. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak.

Adatvédelmi incidens esetén az Ügynökség a GDPR előírásainak megfelelően eljárva, az adott incidens hatásait és kockázatait egy az adatvédelmi tisztviselő által összehívott stáb segítségével értékeli ki és teszi meg az elhárításhoz, adott esetben hatósági bejelentéshez, illetve érintteti értesítéshez szükséges lépéseket. Az adatvédelmi incidens kezeléséről az Ügynökség külön belső incidenskezelési szabályzattal rendelkezik.

 

VI. rész Időbeli hatály, tájékoztató módosítása

1. Időbeli hatály

A jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba és annak hatálya visszavonásig tart.

 
2. Tájékoztató módosítása

A jelen tájékoztatót Ügynökségünk bármikor módosíthatja.

Abban az esetben, ha a jelen tájékoztatót jelentősen módosítjuk, arról a weboldalunkon külön tájékoztatást nyújtunk.